H шаблон gа qо на тему мебель

Eliminate, v. labia, iitsa Ell, 11. tekanyo ea setsue. Flee, V. ho bnleha, phapha- theha, patla-patla, pa- kasela ; he fled from us, a re balehda. Dead, adj. e shueleng; ii a dead person, mofn ; a dead, thing, I e bole. Bill, u. {an account) leiigoh> la molato oa chelete le- venkeleug; (a law) nio- i*ero oa molacr o reroaug khotla. Cash, n. chelete ; v. ho ana- iija ntho ka chelete, ntsetsa ho hong chelete.


Скачать: hw_w2012.pdf

Похожие записи: